Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY OD 9 WRZEŚNIA 2022 R.

 

 1. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie
 2. Administrator, Sprzedawca - Tredon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Przemysłowej 12, 30-701, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000839257, REGON: 385969100, zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 6793199010, adres e-mail: sklep@cosi24.pl, numer telefonu: (12) 311 92 53, prowadząca Sklep internetowy pod adresem cosi24.pl.
 3. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Firma kurierska– DPD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 5. Formularz zamówienia – elektroniczny formularz w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia oraz określający warunki Umowy, w tym sposób dostawy i płatności.
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.
 7. Konsument - art. 221KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto – osobisty panel Klienta w Sklepie, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej Rejestracji Klienta w Sklepie internetowym, w którym gromadzone oraz przechowywane są dane dotyczące złożonych przez niego Zamówień oraz podanych przy Rejestracji danych.
 9. Koszyk – narzędzie systemowe, poprzez które Klient wskazuje istotne elementy dla dalszego procesu zakupu, takie jak rodzaj i ilość Towaru w celu złożenia Zamówienia zbiorczego. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka”.
 10. Newsletter– usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od Sprzedawcy treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o rabatach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. Usługą tą objęci są Klienci, którzy wyrazili na to zgodę w trakcie składania Zamówienia.
 11. Rabat – indywidualna, kwotowa lub procentowa zniżka dla Klienta przyznawana do zakupu danego Towaru znajdującego się w Sklepie internetowym.
 12. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego.
 13. Rejestracja – rejestracja Klienta i założenie przez niego Konta w Sklepie internetowym poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła niezbędnego do uzyskania dostępu do Konta.
 14. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 15. Sklep internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem cosi24.pl, za pomocą którego Klient może składać Zamówienia.
 16. Towar, Towary – towary prezentowane i oferowane Klientom w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę.
 17. Umowa sprzedaży, Umowa – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta.
 19. Postanowienia ogólne
 20. Sklep internetowy jest prowadzony i administrowany przez Sprzedawcę (również w zakresie danych osobowych).
 21. Celem prowadzenia Sklepu internetowego jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarem oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów.
 22. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).
 23. Informacje o Towarze oferowanym przez Sklep internetowy zamieszczone są na stronie www.cosi24.pl. Zdjęcia i opisy Towaru zamieszczonego w Sklepie internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. Wygląd Towaru na zdjęciach umieszczonych w Sklepie internetowym może się różnić od rzeczywistego wyglądu Towaru.
 24. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego w Sklepie internetowym wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest odrębnie.
 25. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 i 112 Kodeksu cywilnego.
 26. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. Zawarcie Umowy i realizacja Zamówienia

 1. Zamówienia można składać́ w Sklepie internetowym 24 godziny na dobę̨.
 2. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury (uzupełniniu Formularza zamówienia) złoży Zamówienie (tj. kliknie „Zamawiam i płacę”), co oznacza, że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu internetowego. Z chwilą złożenia Zamówienia Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem. Zastrzeżenie właściwości prawa polskiego nie ma zastosowania do Klientów, wobec których przepisy powszechnie obowiązującego prawa regulują tę kwestię w sposób odmienny.
 4. Realizacja Zamówienia Klienta następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. W przypadku płatności realizowanej przelewem tradycyjnym wpłata powinna nastąpić w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym fakcie Sprzedającego.
 5. Zakupiony Towar jest wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca dostawy lub odbierany przez Klienta osobiście.
 6. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT dostarczana jest drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 7. Poprzez akceptację Regulaminu, Klient akceptuje wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta e-mail. Odwołanie zgody na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych może nastąpić w każdym czasie, poprzez oświadczenie Klienta wysłane na adres sklep@cosi24.pl.
 8. Potwierdzenie, utrwalenie oraz zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje poprzez potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę i wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail szczegółów zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy i wzorca odstąpienia od umowy.
 9. Sposób, termin i koszty dostawy
 10. Sklep oferuje dostawę Towarów wyłącznie na terytorium Polski.
 11. Sklep oferuje również możliwość osobistego odbioru zakupionego Towaru na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 12. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu za pośrednictwem Firmy kurierskiej lub do wybranego przez Klienta paczkomatu.
 13. Na okres dostawy Towaru do Klienta składa się czas pakowania Towaru oraz czas dostawy przesyłki przez Firmę kurierską. Okres ten wynosi łącznie do 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu złożenia Zamówienia lub otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty (w zależności od tego, który dzień przypada później).
 14. Okres przygotowania Towaru do odbioru osobistego (gdy wybrano taką opcję) wynosi 2 dni roboczych liczonych od dnia złożenia Zamówienia i otrzymania przez Sprzedawcę wpłaty za zakupiony Towar. Klient zostanie przez Sprzedawcę powiadomiony o terminie odbioru przez wiadomość e-mail lub telefonicznie.
 15. Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru z powodu jego niedostępności, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 31 dni od zawarcia Umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta kwotę.
 16. Dostawa odbywa się w dni robocze, w godzinach roboczych Firmy kurierskiej i zależnych od planów logistycznych Firmy kurierskiej.
 17. Odbiór osobisty odbywa się pod adresem: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, Factory Park, Rampa B, w godzinach od 08:00 do 16:00.
 18. Szczegółowe warunki realizacji dostaw dostępne są na stronach internetowych Firmy kurierskiej.
 19. Sprzedawca sugeruje Klientom rozpakowanie Towaru w obecności kuriera i sprawdzenie, czy Towar nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie konieczne jest sporządzenie przez Kuriera odpowiedniego protokołu.
 20. Na koszt dostawy wpływ mają wielkość Towaru i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar.
 21. Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie przez osobę składającą Zamówienie. Pracownik Sprzedawcy może zażądać wylegitymowania się przez osobę dokonującą odbioru osobistego.
 22. Sposoby i formy płatności
 23. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony Towar w następujący sposób:
 24. przelew tradycyjny – dla klientów posiadających Konto w Sklepie,
 25. zapłata za pośrednictwem serwisu PayU przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych,
 26. zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayPal.
 27. Prawo do odstąpienia od Umowy
 28. Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta. 
 29. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.
 30. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi poprzez pocztę e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 31. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 32. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od odstąpienia od Umowy.
 33. Konsument odsyła Towar na własny koszt.
 34. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego przedmiotem Umowy, będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia i oceny charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 35. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 36. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 37. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 38. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 1. Powyższe postanowienia mają zastosowanie również do Klienta, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VII. Reklamacja Towaru przez Konsumentów

 1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.
 2. Reklamację można złożyć w każdy dopuszczony prawem sposób.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Konsumentem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od momentu zarejestrowania w systemie reklamacyjnym sprzedawającego.
 5. Niezależnie od powyższych postanowień Towary są objęte gwarancją producenta. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji. Gwarancja dla Towarów oferowanych w Sklepie internetowym wynosi 24 miesiące.
 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.
 7. Osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących takiej osoby. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.

VIII. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami oraz gwarancja

 1. Klientom nie będącym Konsumentami ani osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi przez takie osoby stosuje się odpowiednio punkt IV ust. 2 i 4 powyżej.
 2. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oraz punktu IV, oferowane Towary są objęte gwarancją producenta. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji. Gwarancja dla Towarów oferowanych w Sklepie internetowym wynosi 24 miesiące.
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

 

 1. Ochrona danych osobowych
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.
 3. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedającego w celu realizacji zawartej z Klientem Umowy sprzedaży oraz świadczenia innych usług (funkcjonalności) dostępnych w Sklepie.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący ma prawo do:
 5. dostępu do danych osobowych; art. 15 RODO;
 6. sprostowania danych osobowych; art. 16 RODO;
 7. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 8. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 9. przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.
 10. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 11. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody, Klientowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora jest:
 13. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 14. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego
 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego i zobowiązuje się usuwać nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego do Sprzedawcy na adres e-mail sklep@cosi24.pl oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.

 

 1. Newsletter
 2. Klient ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) Sklepu internetowego drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera.

 

XII. Usługa „Powiadom o dostępności”

 1. W przypadku Towarów aktualnie niedostępnych w ofercie Sklepu internetowego, Sklep świadczy Klientom usługę polegającą na możliwości otrzymania na adres e-mail informacji o ich ponownej dostępności.
 2. Aktywacja usługi następuje poprzez podanie przez Klienta swojego adresu e-mail na karcie towaru z dostępną usługą, potwierdzenie zapoznania się i akceptacji regulaminu.
 3. Usługa jest aktywna do czasu przesłania pierwszego powiadomienia, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.
 4. Aktywacja usługi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie adresu e-mail oraz oczekiwanego Towaru, wyłącznie dla celów realizacji usługi „Powiadom o dostępności”.
 5. Aktywacja usługi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną zawierającej informację o dostępności oczekiwanego Towaru.
 6. Dezaktywacja usługi jest możliwa w każdym czasie przez kontakt ze Sprzedawcą.

 

XIII. Usługa „Zapytaj o produkt”

 1. Sklep świadczy Klientom usługę polegającą na możliwości otrzymania na adres e-mail informacji na temat określonego Towaru.
 2. Aktywacja usługi następuje poprzez podanie przez Klienta imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail na karcie towaru z dostępną usługą, potwierdzenie zapoznania się i akceptacji regulaminu i przesłaniu danych wraz z własnym pytaniem lub wątpliwością dotyczącym Towaru.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do odpowiedzi na przesłane przez Klienta pytanie nie później niż w terminie 7 dni.
 4. Aktywacja usługi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, wyłącznie dla celów realizacji usługi „Zapytaj o produkt”.
 5. Aktywacja usługi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną zawierającej informację na temat określonego Towaru.
 6. Dezaktywacja usługi jest możliwa w każdym czasie przez kontakt ze Sprzedawcą.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, niniejszym Regulaminem, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
 2. Sklep internetowy, jak i wszystkie usługi (funkcjonalności) świadczone na stronie cosi24.pl, w zakresie osób fizycznych, skierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie Zamówień wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.cosi24.pl/