Wczytuję dane...
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. Administrator, Sprzedawca - Tredon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Gromadzkiej 66H, 30-719, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000839257, REGON: 385969100, zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 6793199010, adres e-mail: sklep@cosi24.pl, numer telefonu: (12) 311 92 53, prowadząca Sklep internetowy pod adresem cosi24.pl.
 2. Adres IP – numer przydzielany urządzeniu końcowemu Klienta odwiedzającego Sklep internetowy przez dostawcę usług internetowych, który umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany danemu urządzeniu dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem.
 3. Firma kurierska–DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 4. Klient – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością, osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna reprezentująca osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, odwiedzająca Sklep internetowy.
 5. Konto – osobisty panel Klienta w Sklepie, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej Rejestracji Klienta w Sklepie internetowym, w którym gromadzone oraz przechowywane są dane dotyczące złożonych przez niego Zamówień oraz podanych przy Rejestracji danych.
 6. Newsletter– usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od Sprzedawcy treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o rabatach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. Usługą tą objęci są Klienci, którzy wyrazili na to zgodę w trakcie składania Zamówienia.
 7. Rejestracja – rejestracja Klienta i założenie przez niego Konta w Sklepie internetowym poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła niezbędnego do uzyskania dostępu do Konta.
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Sklep internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem cosi24.pl, za pomocą którego Klient może składać Zamówienia.
 10. Towar, Towary – towary prezentowane i oferowane Klientom w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę.
 11. Umowa sprzedaży, Umowa – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta.

 

 

Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Administrator.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z RODO.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów korzystających ze Sklepu internetowego.
 5. Rodzaj przetwarzanych danych, cele przetwarzania oraz podstawa prawna
 6. Administrator zbiera informacje dotyczące Klientów.
 7. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 8. rejestracji Konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego Konta i zarządzania tym Kontem; art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do prowadzenia Konta;
 9. składania Zamówienia w Sklepie Internetowym w celu wykonania Umowy sprzedaży; art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania Umowy sprzedaży;
 10. subskrypcji Newslettera, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną; art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter;
 11. korzystania z usługi „Powiadom mnie o dostępności”; art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o powiadomienie;
 12. korzystania z usługi „Zapytaj o produkt” lub „Napisz do nas”, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną; art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi „Zapytaj o produkt” lub „Napisz do nas”.
 13. W przypadku Rejestracji Konta w Sklepie internetowym, Klient podaje adres e-mail.

Podczas rejestracji Konta w Sklepie internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego Konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w dalszej części polityki prywatności.

 1. W momencie składania Zamówienia z opcją „Chcę się zarejestrować” Klient podaje:
 2. imię i nazwisko;
 3. dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; kraj (państwo); ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
 4. adres dostawy: kod pocztowy i miejscowość; kraj (państwo); ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
 5. numer telefonu.
 6. przez Formularz zamówienia korzystając z opcji „Kupuję bez rejestracji” Klient podaje:
 7. adres e-mail;
 8. imię i nazwisko;
 9. dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; kraj (państwo); ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
 10. adres dostawy: kod pocztowy i miejscowość; kraj (państwo); ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
 11. numer telefonu.
 12. W momencie składania Zamówienia przez
 13. W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą, wymagane są dodatkowo następujące dane:
 14. firma przedsiębiorcy;
 15. numer NIP.
 16. W przypadku zgody na skorzystanie z usługi Newsletter oraz „Powiadom mnie o dostępności”, Klient podaje swój adres e-mail.
 17. W przypadku korzystania z opcji „Zapytaj o produkt” lub „Napisz do nas” Klient podaje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 18. Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, takie jak: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 19. W trakcie korzystania ze Sklepu internetowego mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecyduje się kliknąć Klient lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym przez Klienta; art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes, polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 20. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie internetowym takie jak: imię i nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody; art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 21. Przekazanie danych osobowych przez Klienta do Administratora jest dobrowolne, w związku z zawieranymi Umowami sprzedaży, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (w tym prowadzeniem Konta, usługi Newslettera), z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu danych w procesie Rejestracji uniemożliwi Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania Zamówienia uniemożliwi złożenie i realizację Zamówienia Klienta.
 22. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
 23. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy) albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające):
 24. Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie Administratora i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe (administratorzy);
 25. Podmioty przetwarzające: Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora (m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi marketingowe, dostarczający systemy do analizy ruchu w Sklepie internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych i inne podmioty przetwarzające).
 26. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 27. Dane osobowe Klientów są przechowywane:
 28. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin ten wynosi trzy lata;
 29. jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonanie Umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania Umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin ten wynosi trzy lata.
 30. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie internetowym dane osobowe (w niezbędnym zakresie) mogą być przekazywane Firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych Towarów.
 31. Jeżeli Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 32. Jeżeli Klient wybierze płatność poprzez system PayPal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg.
 33. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu internetowego do preferencji Klientów; dane te mogą być także wykorzystane przez Administratora do administrowania Sklepem internetowym.
 34. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji Newslettera na jego adres e-mail Administrator będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o rabatach, promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie internetowym.
 35. Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (w przypadku skierowania przez organy takiego żądania do Administratora).

III. Adres IP oraz mechanizm „ciasteczek” (cookies)

 1. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
 2. Sklep internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym Klienta, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny, z której pochodzi, „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane przez Administratora za pomocą plików cookies pomagają dostosowywać oferowane w Sklepie Towary do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klienta. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych Towarów w Sklepie Internetowym.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 4. Cookies sesyjne – po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta;
 5. Cookies trwałe – przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.
 6. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:
 7. uwierzytelniania Klienta w Sklepie internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie internetowym (po zalogowaniu);
 8. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu, co umożliwia poprawę struktury, zawartości i funkcjonalności Sklepu.
 9. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych Klienta. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych Klienta wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń końcowych. W przypadku skorzystania z takiej opcji, korzystanie ze Sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 10. Prawa Klienta
 11. Prawo do cofnięcia zgody: art. 7 ust. 3 RODO - Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi:
 12. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody;
 13. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 14. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności Sklepu internetowego, które Administrator może świadczyć jedynie za zgodą Klienta.
 15. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: art. 21 RODO:
 16. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes;
 17. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach;
 18. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta, wobec których przetwarzania wniósł sprzeciw, zostaną usunięte.
 19. Prawo do usunięcia danych osobowych: art. 17 RODO - Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 20. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 21. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 22. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 23. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 24. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie polskim;
 25. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 26. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług oferowanych w ramach Sklepu internetowego, czy też dodatkowo danych adresowych, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi Umowami sprzedaży.
 27. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: art. 18 RODO - Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 28. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 29. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 30. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 31. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 32. Prawo dostępu do danych: art. 15 RODO – Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy Administrator przetwarza dane osobowe Klienta, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo do:
 33. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 34. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 35. uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 36. Prawo do sprostowania danych: art. 16 RODO - Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej: rodo@tredon.pl.
 37. Prawo do przenoszenia danych: art. 20 RODO - Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 38. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 39. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 40. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 41. Zarządzanie bezpieczeństwem
 42. Administrator zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 43. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep internetowy umożliwia przypomnienie hasła.
 44. Administrator nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępu do Konta.
 45. Kwestie pozostałe
 46. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Klientów z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 47. Pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować na adres: rodo@tredon.pl.